impressie winkelcentrum De3Slag

pvl

Actueel per september 2017

indien  u via een zoekmachine op deze pagina bent gekomen, klik dan op het logo van de zwaan voor de hele site.

Meer informatie over winkelcentrum De 3 Slag Lienden

Klik op de link hieronder

http://de3slag.webklik.nl/page/homepage

 

Van Lienden, Voor Lienden en Door Lienden.

(samen maken we er iets moois van)

 

HISTORIE WINKELCLUSTERING LIENDEN VAN 10-2006 TOT HEDEN

In oktober 2006 kwamen 3 Liendense ondernemers

(Van Beusichem doe het zelf,

Tuincentrum Van Ingen,

Van Harn’s speciaalzaak De Zwaan) bij elkaar,

om te onderzoeken

 of ze samen een nieuwe locatie

konden ontwikkelen voor hun bedrijven.

Omdat één en ander niet eenvoudig

bleek te zijn, werd er contact gezocht

met de Kamer van Koophandel.

Deze hadden toen een helpdesk

kleine  kernen project lopen in andere dorpen,

welke al in een gevorderd stadium waren.

 Daardoor was er bij die

helpdesk ruimte voor een nieuw project,

wat dus Lienden werd.

De eerste stap was om te onderzoeken

of er nog meer bedrijven waren

die interesse hadden in een

verhuizing naar een winkelcluster. 

Daarop werd in 2007 een brief rondgestuurd

aan alle Liendense ondernemers

en daarop kwamen verschillende

positieve reacties binnen.

De helpdesk in de persoon van

Steven Kardol heeft met de bestaande

en nieuwe ondernemers

individuele gesprekken gevoerd,

zodat duidelijk werd wat de

mogelijkheden voor Lienden zouden kunnen zijn.

De kopgroep werd opgericht.

Een groep van ondernemers

die geïnteresseerd zijn in verplaatsing van hun winkel

naar een winkelcluster in Lienden

onder begeleiding van Steven Kardol

die sturing gaf aan de helpdesk.

Locatie was toen nog niet bekend.

Daar werd een onderzoek naar gestart.

Ondertussen in dezelfde periode

( eind 2006) was er nog iets aan de hand.

Transportbedrijf Vonk ging verhuizen naar Medel.

( Eind 2005 was deze beslissing daar al genomen.)

Er was daar ook het idee geboren

( mede op initiatief van de gemeente Buren)

dat deze vertreklocatie prima

geschikt was voor huisvesting van winkels,

eventueel te ontwikkelen

met appartementen boven de winkels.

Er werd door de eigenaar ( Eef Vonk )

in samenspraak met de gemeente

en enkele winkeliers een overleg

georganiseerd om te onderzoeken

of dit plan haalbaar was.

In eerste instantie leek dit voor zowel

De Fa. Vonk, de winkeliers en de gemeente een goede kans,

al hadden sommigen  toen al wel het idee

dat dit plan financieel niet haalbaar zou zijn.

Toch werd dit plan verder uitgewerkt en er

kwam een tekening ( de eerste van de vele)

van een prachtig winkelcentrum in de vorm

van een hoefijzer met appartementen erboven.

 Dit plan bleek inderdaad veel te ambitieus

en werd al snel ten grave gedragen.( 2007 )

De kopgroep bleef ondertussen ook niet stil zitten

en groeide uit tot ongeveer 12 bedrijven.

Het onderzoek naar de locatie bracht 3 opties naar boven.

Als eerste alle winkels op de locatie

om de C1000 ( terrein van Kalkeren/Houthandel ),

als tweede alle winkels op terrein Vonk,

ten derde de grote winkels op Vonk

en de kleine rondom de C1000.

De kopgroep koos in 2009 voor de optie 1,

met als argumentatie dat twee centra’s niet wenselijk zijn

( dat is nog steeds zo) en het plan op terrein

Vonk was gewoonweg financieel niet haalbaar.

 Dan houd je maar 1 mogelijkheid over. Alle winkels naar de C1000 dus.

Aansluitend daarop heeft de gemeente ( volgens wens van de ondernemers)

in het najaar van 2009 de dorpsvisie vastgesteld,

waarbij alle winkels geprojecteerd zijn om de C1000.

Voor het tuincentrum werd een apart traject opgestart.

Door het grote ruimtebeslag van zo’n bedrijf werd dit nl.

moeilijk om in een winkelcentrum te vestigen.

Aangezien ondergetekende niet bij dit traject betrokken was

vind u verder in deze historie weinig meer terug over het verloop van dit traject.

Wat niet wegneemt dat als er zich  een mogelijkheid

voor doet om dit te combineren met de winkelplannen,

dit zeker in overweging zal worden genomen.

In hetzelfde najaar van 2009 werden een

 aantal ondernemers uit de kopgroep benaderd

door o.a. Eef Vonk en architectenbureau A-12.

Deze hadden een nieuw plan

ontwikkeld op het terrein van Vonk.

(gedeeltelijk gebruik maken van de bestaande hallen)

Dit plan leek financieel wel degelijk haalbaar.

Daardoor sloeg de twijfel toe binnen de kopgroep

of er wel een juiste keus was gemaakt t.o.v. de gekozen locatie.

Terrein Vonk ligt qua ontsluiting namelijk

wat gunstiger dan waar de C1000 nu staat.

Na een aantal gesprekken met betrokkenen werd naast de kopgroep,

Poort van Lienden opgericht.

Poort van Lienden staat voor het winkelcluster op Vonk.

Deze kende voor een groot aantal dezelfde deelnemers als de kopgroep.

Naarmate de plannen en ideeën nader uitgewerkt werden,

zowel op de locatie van Vonk als terrein Van Kalkeren/houthandel,

bleek een meerderheid van de ondernemers toch te kiezen voor de locatie Vonk.

Daarnaast was het project van de helpdesk ook ten einde gekomen.

We moesten op eigen benen verder.

Na een vergadering in september 2010 waarbij ook  wethouder Van Ingen,

KvK, voorzitter De Hofstede, Fam .Vonk,  vertegenwoordigers van A-12

en diverse ondernemers aanwezig waren is er unaniem het besluit genomen

om voor de locatie Vonk te kiezen.

De kopgroep werd bij deze definitief opgeheven

en Poort van Lienden heeft de taken instant overgenomen van de kopgroep.

Voor de nieuwe locatiekeuze moest er dus nog wel een aanpassing komen

van de dorpsvisie.

In de loop van  2011  was het aantal serieuze ondernemers

dat zich wilde vestigen op Poort van Lienden opgelopen tot 14.

De tekening van het centrum  werd ook aangepast

aan de toen meest recente feiten. Het overleg met de gemeente

en provincie was ook in gang gezet.

Uit het overleg met de provincie was duidelijk geworden

dat deze uiteindelijk geen belemmeringen zag in de  plannen. 

Aansluitend was er ook een overleg  met de ondernemers uit Kesteren,

welke in goede sfeer is verlopen. Er was een wederzijds begrip voor de plannen.

De gemeente Buren was ook positief over de  ontwikkelingen.

De volgende stap was een informatieavond voor alle belangstellenden.

Deze werd gehouden op maandag 12 september 2011 in zalencentrum Torenzicht.

 Deze kende een zeer grote opkomst.

De meningen op die avond waren overwegend positief.

Tevens waren er enkele nieuwe aanmeldingen binnengekomen.

Deze werden door de klankbordgroep in behandeling genomen.

Daarna en mede door het economische klimaat (crisis) was er enige tijd nodig 

om de plannen te herberekenen.

Er waren namelijk enkele uitgangspunten negatief gewijzigd.

Toen daar de eerste resultaten  bekend werden  waren die toen nog  steeds positief.

 Het plan kon nog steeds door gaan.

Gevolg van de crisis was wel dat eerder gepubliceerde

planningen niet gehaald gingen worden.

Er moest nl eerst nog een volledige nieuwe inventarisatie gemaakt worden.

Na deze  inventarisatie  zou er een nieuwe planning gemaakt worden.

In maart 2012 werden de individuele gesprekken met de eerste ondernemers gestart,

welk een onderdeel was van die inventarisatie van de uitgangspunten.

Al snel bleek toen voor een aantal belangrijke ondernemers

dat het plan voor hun niet meer haalbaar zou zijn/worden.

Deze ondernemers zijn nog wel zelf aan het rekenen geslagen,

om te proberen deze negatieve wending te keren.

Voor deze ondernemers bleek het plan uiteindelijk niet meer haalbaar.

Als gevolg daarvan werd er  door deze ondernemers

wederom contact gezocht met de eigenaar van de houthandel.

Deze bleek genegen om het terrein tegen een goede prijs te verkopen. 

 

In april 2012  werd dan ook gestart met het nieuwe project

Winkelcentrum De 3 Slag Lienden

op het voormalige terrein van deze houthandel.

Weer terug naar waar het ooit begon. 

En zo had Lienden dus  2 winkelcluster projecten.

 

27 Juli 2012. Het project De 3 Slag begint werkelijkheid te worden.

De onderhandelingen over de aankoop van de houthandel lopen voorspoedig.

Het terrein is per direct beschikbaar.

Er is  al een schetsplan opgesteld

en deze is aan de gemeente aangeboden.

Zowel  wethouder  Van Ingen

als de betrokken ambtenaren zijn positief over dit plan.

Het plan past ook prima in de dorpsvisie/structuurvisie (2009) van de kom Lienden.

Daarnaast blijven de winkels dan ook in Lienden,

wat ook de wens van de meerderheid der inwoners van Lienden is.

De C1000  blijft gewoon staan.

De ingang van deze winkel zal alleen verplaatst  worden naar de andere zijde.

Een nadere uitwerking van de plannen wordt nu gemaakt.

 

Wat betreft Poort van Lienden. Ondergetekende citeert uit de Gelderlander Dhr. Van Oort.

Poort van Lienden gaat ook door.

Er zijn daar plannen voor  een andere supermarkt ( Lidl) met een Bruna of Primera,

een schoenenwinkel,  een Hema, een bouwmarkt, een bloemenwinkel en ruimte voor meer.

De plannen daarvoor worden binnenkort aan de gemeente aangeboden.

De gemeente bij monde van Wethouder Van Ingen ziet geen belemmeringen

in 2 winkelconcentraties in Lienden. Deze zouden elkaar juist kunnen versterken.

Aldus gepubliceerd in De Gelderlander van 23 juli 2012, 24 augustus en 1 september.

Aangezien ondergetekende niet meer is betrokken bij Poort van Lienden,

vindt u hier weinig informatie meer over het verdere verloop van Poort van lienden.

 

September 2012. De 3 Slag heeft inmiddels een definitief akkoord

met de grondeigenaar over de aankoop van het terrein.

Dit biedt de nodige zekerheid om de ontwikkeling door te zetten.,

Inmiddels zijn er een aantal bedrijven die aangegeven hebben

interesse te hebben om zich vestigen op De 3 Slag.

Dit aantal is snel  toenemend.

Binnenkort zullen de plannen verder met de gemeente worden doorgesproken,

waarna de tekeningen verder kunnen worden uitwerkt

aan de hand van de meest recente ontwikkelingen.

 

22 oktober 2012. Inmiddels zijn de tekeningen  verder uitgewerkt.

Wat ons betreft kan de bouw beginnen.

De basis is goed.

De kosten zijn beheersbaar, het terrein is zeker gesteld

en er is voldoende animo om het project te vullen.

Zo gauw als de vergunning is verleent staat niets

een start van de bouw meer in de weg .

Zodoende zal Lienden nog voor een lange tijd van de winkels kunnen profiteren.

 

30 november2012. Er waren dus 2 winkelcentrum projecten in Lienden.

En dat in crisistijd!

Eén teveel volgens de ondernemers en de gemeente.

De ondernemers kwamen er samen niet uit.

De gemeente moest uiteindelijk de doorslag geven.

Allebei de projecten hadden een publiciteitscampagne gestart

om aan te tonen dat hun winkelcentrum het beste voor Lienden zou zijn.

Uiteindelijk heeft de gemeente op 29 november 2012 

in een bijzondere besluitvormende gemeenteraadsvergadering 

gekozen voor winkelcentrum De 3 Slag  Lienden.

Deze gaat nu de plannen nader uitwerken.

De winkels blijven in de kern,

Nabijheid en gemak in het dorp.

Het winkelcentrum komt weer een stap dichterbij.

De ondernemers staan te popelen om te kunnen starten.

 

November 2012 tot en met mei 213.

De 3 Slag  is in harmonie met de gemeente

en  ontwikkelaar Rialto

de plannen verder aan het uitwerken.

Eind mei is de definitieve overeenkomst

met de gemeente ondertekend.

 

Juni 2013:

De plannen worden steeds concreter.

Iedereen heeft vertrouwen in het plan.

Een aantal onderzoeken/processen lopen nog.

Als daar de resultaten van bekend zijn,

zal er veel meer duidelijk zijn over hoe het plan

er definitief uit komt te zien. 

 

Juli 2013:

De overeenkomst met de gemeente is getekend.

De planvisie is klaar.

De gemeenteraad kan zich vinden in deze visie.

 

Augustus 2013:

Inventarisatie grote winkels is gestart.

 

Oktober 2013: De organisatie van De3Slag

heeft wat meer tijd nodig

om de plannen uit te werken.

Deze is onder voorwaarden verleent

door de gemeente.

Het vertrouwen is er dat het gaat lukken.

Voor eind van het jaar ( december 2013) zal er meer bekend zijn.

 

 30 november 2013: De plannen zijn uitgewerkt.

Overeenkomst met de gemeente was bestendigd,

Oftewel, in onze optiek, het winkelcentrum gaat door.

 

3 december 2013: De gemeente besliste toch anders.

Deze heeft (voorlopig?) de stekker uit het project getrokken.

Een tegenslag voor de organisatie.

 

5 december 2013: Wij zijn met de gemeente

in constructief overleg over de ontstane situatie.

Het eerste overleg heeft inmiddels plaats gevonden.

Daarbij hebben wij aangegeven dat in onze beleving

het contract niet ontbonden is.

Daar verschillen we over van mening met elkaar.

In de nabije toekomst zullen wij

in samenspraak met de gemeente naar een oplossing zoeken

welke tot instemming van alle partijen kan rekenen.

Uitgangspunt is en blijft

een goede winkelconcentratie voor Lienden

Daar is zeker geen discussie over!

 

Januari 2014: De organisatie van De3Slag

is druk bezig met de definitieve uitwerking

van het centrumplan Lienden.

 

April 2014: Ondanks de economische

tegenwind gaat het lukken om een

crisisbestendig plan te maken.

De3Slag gaat zeker geen misslag worden.

 

Augustus 2014: Het traject voor

de vergunning aanvraag is gestart.

 

September 2014: Er gebeurt veel.

15 september inloopavond voor

allen die geïnteresseerd waren in

Zalencentrum Torenzicht.

16 september:

 voorbespreking gemeenteraad.

30 september:

besluitvormende gemeenteraad.

Als 30 september positief besloten wordt door

de gemeenteraad dan zal de aanvraag van de

bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning

najaar 2014 plaats gaan vinden.

Oktober 2014: Gemeenteraad heeft positief

Besloten over de plannen.

Wel wil zij graag het plan op enkele details

aangepast zien.

Deze aanpassingen zijn wij nu

aan het implementeren.

November 2014:  De onderzoeken en

aanpassingen van het plan zijn in volle gang.

Binnenkort zal het resultaat gepresenteerd

worden aan alle belangstellenden.

 

December 2014: 2e infoavond gehouden

In zalencentrum Torenzicht (19 december).

De vernieuwde plannen zijn daar gepresenteerd.

Enkele omwonenden gaven aan behoefte te

hebben aan een persoonlijk gesprek.

Afspraak is gemaakt om deze

in januari te laten plaats vinden.

Van de overige aanwezigen

was iedereen enthousiast.

Liever vandaag dan morgen

starten met de realisatie

was de heersende mening.

 

Januari 2015:

Op de agenda staan de keukentafelgesprekken.

Februari2015:

Het bestemmingsplan is aangevraagd.

Maart 2015:  Bestemmingsplanprocedure loopt.

April 2015: Er zijn zienswijzen

ingediend op het bestemmingsplan.

Deze zijn nu in behandeling.

Mei 2015: 19 mei gemeenteraad,

bestemmingsplan is met overgrote

meerderheid door de gemeenteraad

vastgesteld.

Op 8 juni vond er een inloopavond plaats

in het gemeentehuis  te Maurik.

Daar waren de reacties overwegend positief.

Met enkele buurtbewoners

 zijn nog vervolggesprekken gevoerd.

Daar kwamen we niet mee in overeenstemming.

Juli 2015: De beroepsprocedure loopt nu.

Enkelen dienden een bezwaar in.

De RVS zal zich daar over buigen.

Juli/augustus 2015: Vakantietijd.

Na de vakanties pakken we de draad weer op.

September 2015: Er is beroep aangetekend

Tegen het bestemmingsplan.

Uitspraak daarin verwacht

medio januari 2016

Dat betekent dat de plannen 

in ieder geval vertraging oplopen.

Oktober 2015: Uitstel is geen afstel.

Ondergetekende is nu negen jaar actief,

in diverse settingen om de winkels voor Lienden te behouden.

Dat gaat nu zeker lukken.

Inmiddels is ook het houthandelterrein

Van eigenaar gewisseld. De organisatie kan nu

per direct beschikken over het terrein.

November 2015:

23 november was er in Den Haag

de hoorzitting bij de Raad van State.

Deze is in goede orde verlopen.

Medio januari 2016 wordt de uitspraak

in deze verwacht.

December 2015:

Het is wachten op de uitspraak

Van de Raad van State.

Wordt volgend jaar vervolgd.

 

Januari 2016:

De uitspraak van de Raad van State is binnen.

Op enkele punten zijn de bezwaren gegrond verklaard.

De verwachting is dat op 1 maart 2016 de gemeenteraad

Het ‘gerepareerde’ bestemmingsplan gaat behandelen.

Februari 2016 is het wachten

op de raadsvergadering van 1maart.

 

Maart 2016:

1 maart raadsvergadering voor

Vaststelling gerepareerde bestemmingsplan.

Deze is als hamerstuk vastgesteld.

Project komt nu dichtbij start realisatie.

 

April 2016: Procedure reparatie

Bestemmingsplan Loopt nu.

 

Mei 2016: Bestemmingsplan

is onherroepelijk geworden.

Binnenkort aanvraag

omgevingsvergunning.

 

Juni 2016: Omgevingsvergunning

is aangevraagd.

 

Juli 2016:

Vakantietijd

 

Augustus 2016:

Asbestsanering

 

September 2016:

Opname van de omgeving.

 

Oktober 2016:

Oktober 2006 - oktober 2016

10 jaar winkelclustering Lienden!

Eindelijk start realisatie op korte termijn.

 

 December 2016: Van Harn is afgehaakt.

Wederom even afwachten hoe het verder gaat.

Blijft een uitdaging dit project

met steeds nieuwe verassingen.

 

Mei 2017: Start realisatie.

De bestaande hallen zijn gesloopt

Om ruimte te maken voor de nieuwbouw.

 

Juni 2017: De palen van de fundering

Zitten inmiddels in de grond.

De bouw gaat voortvarend van start.

 

September 2017:

Bouw gaat voorspoedig.

Opening Aldi half november 2017 verwacht.

 

                                                                                     Wordt ongetwijfeld vervolgd……….

 

 

 

 

De 3 Slag Lienden is een  initiatief  van Lienden, voor Lienden en door Lienden. 

Voor vragen of opmerkingen over Winkelcentrum De 3 Slag Lienden

kunt u zich wenden tot arjan@vanharnlienden.nl

 

indien  u via een zoekmachine op deze pagina bent gekomen, klik dan op het logo van de zwaan voor de hele site.